IC票證服務
大客車租賃業務
對外大小車輛維修檢驗服務
活動專區
 
2019/12/29 │ 109年1月6日起【5676】【5606】【5622】【5618】【5619】等線班次調整說明
(目前:1377人讀取)

 敬告旅客

        本公司「【5676】中壢-新竹」、「【5606】新竹-新庄子(經新豐)」「【5622】新竹-湖口(經新豐)」、「【5618】新竹-新埔(經犁頭山)」及「【5619】新竹-關西(經犁頭山)」等公路客運路線,自109年1月6日起調整發車時刻,不便之處,敬請見諒! 

5676】中壢-新竹
平日 假日
新竹開 備註 中壢開 備註 新竹開 備註 中壢開 備註
06:15 5676 06:00 5300 07:20 5676 06:50 5300
07:40 5300 06:45 5300 08:35 5300 09:00 5676
08:35 5300 08:30 5676 10:30 5676 10:20 5300
10:30 5676 12:10 5676 12:00 5300 12:10 5676
17:30 5676 17:00 5300 17:20 5676 16:30 5300
18:45 5300 19:10 5676 18:15 5300 19:10 5676

 

5606】新竹-新庄子(經新豐)
平日 假日
 新竹開  新庄子開  新竹開  新庄子
07:25 06:15 08:15 06:15
07:50 06:40 08:50 07:05
08:05 06:50 10:15 07:25
09:45 07:05 11:00 07:55
10:10 08:45 12:10 09:15
10:40 09:10 12:50 10:10
11:15 09:40 13:25 11:50
11:55 10:15 13:55 12:40
12:25 11:20 14:30 13:10
14:20 12:50 15:20 13:45
15:10 13:30 16:00 14:20
16:00 14:30 16:25 14:50
17:45 15:10 17:10 15:25
18:35(假日前夕停駛) 16:50 18:05 16:20
19:05 18:15 21:10 20:20
21:10 20:20    

 

5622】新竹-湖口(經新豐)
平日 假日
新竹開 湖口開 新竹開 湖口開
08:15 06:30 07:30 06:30
10:20 07:10 09:10 08:00
13:35 09:30 14:40(收假日停駛) 09:30(收假日行駛)
15:30(假日前夕停駛) 11:05 16:35(收假日停駛) 11:15
17:40 14:30 18:40(收假日停駛) 13:50(收假日停駛)
20:50 16:35 19:30 15:35(收假日停駛)
21:20(假日前夕行駛) 17:30(假日前夕停駛) 20:50 17:15
  20:00   17:50(收假日停駛)
      18:40
      20:00(收假日停駛)

 

5618】新竹-新埔(經犁頭山)
平日 假日
調整前

調整後

調整前 調整後
新竹開 新埔開 新竹開 新埔開 新竹開 新埔開 新竹開 新埔開
19:20 20:00 07:25 08:20 18:25 19:05 13:35 14:20
        19:50 20:30 15:25 16:05
 
 
5619】新竹-關西(經犁頭山)
平日
調整前 調整後
新竹開 關西開 新竹開 關西開
15:20 16:20 10:45 12:20
 

 新竹汽車客運股份有限公司 敬啟 

 
 
列印   寄給朋友
 
 
 
地址:新竹市民族路16-1號                TEL:03-5225151~8                 FAX:03-5257450
若下班時間,可撥打免費客服專線0800-035800,或直接聯絡以下服務據點
新竹總站 (03)5259599     市區公車總站 (03)5268599     竹東總站 (03)5962347
關西總站 (03)5872001    中壢總站 (03)4782412        苗栗總站 (037)277981~3
本站圖文係新竹汽車客運股份有限公司版權所有‧盜用必究 IE8.0獲得最佳瀏覽效果